NATURA - Zakład Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska i azbest

Oferta

Środowisko

Europejski Fundusz Społeczny

Ochrona środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GIS - Mapy tematyczne i statystyczne oraz analizy przestrzenne

System Informacji Przestrzennej
 • Mapy zagrożeń powodziowych
 • Pozyskujemy dane z Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i sporządzamy mapy zagrożeń powodziowych. W zależności od uzyskanych danych prezentujemy zasięgi wód o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia [p=0,5%, p=1% i p=10%] na różnych mapach podkładowych [topograficznych, ewidencyjnych, numerycznym modelu terenu].

  Obszary zalewowe

 • Analizy przestrzenne
 • Wykorzystując dostępne, bądź pozyskane przez nas dane przestrzenne przeprowadzamy specjalistyczne analizy o różnym stopniu skomplikowania, od najprostszych do bardziej zaawansowanych. Analizy wykonujemy na danych rastrowych i wektorowych z zastosowaniem algebry mapy, stref buforowych, generalizacji, interpolacji, narzędzi geoprocesingu, geometrii itp.

  Analizy GIS Analizy GIS

 • Mapy ofert inwestycyjnych
 • Sporządzamy mapy ofert inwestycyjnych zawierające niezbędne informacje w celu pozyskania potencjalnych inwestorów. Zakres danych jakie mogą prezentować mapy: przebieg infrastruktury technicznej, przebieg granic ewidencyjnych działek, własności gruntów, budynków, przeznaczenie w mpzp, studium].

 • Mapy statystyczne
 • Tworzymy mapy prezentujące różnego rodzaju dane statystyczne [powierzchnię, zaludnienie, bezrobocie, przestępczość itp.] w postaci kartogramów i kartodiagramów.

 • Mapy zanieczyszczeń
 • Tworzymy mapy przedstawiające zasięg zanieczyszczeń na podstawie posiadanych przez jednostkę danych. Przetwarzamy dane zgromadzone w różnych formatach i pochodzące z różnych programów do modelowania zanieczyszczeń.

 • Mapy i bazy przestrzenne
 • Sporządzamy bazy przestrzenne i mapy przedstawiające lokalizację różnego rodzaju obiektów [tras rowerowych, szlaków turystycznych, kamer monitoringu miejskiego, placówek oświatowych, obiektów użyteczności publicznej itp.] i zawierające różnego rodzaju informacje w zależności od wymagań i zapotrzebowania.

 • Wizualizacje i prezentacje danych
 • Wykonujemy prezentacje i wizualizacje różnego rodzaju danych przestrzennych. Tworzymy gotowe kompozycje mapowe przeznaczone do wielu zastosowań.

Copyright © 2006 Zakład Ochrony Środowiska NATURA. All rights reserved. SUPREMO Strony Internetowe
Ochrona Środowiska
Azbestem