NATURA - Zakład Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska i azbest

Oferta

Środowisko

Europejski Fundusz Społeczny

Ochrona środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GIS - Ochrona Środowiska

GIS  Ochrona rodowiska

Tworzymy przestrzenną bazę form ochrony przyrody.

Wektoryzujemy obiekty powierzchniowe [rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne] oraz punktowe [pomniki przyrody]. Zakres informacji zawartej w bazie tworzymy w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Może ona zawierać szczegółowe informacje o danym obiekcie pozyskane z materiałów zgromadzonych w jednostce bądź z inwentaryzacji terenowej.

Baza taka ułatwia planowanie przestrzenne w jednostce a także pozwala dobierać optymalne lokalizacje pod różnego rodzaju inwestycje.

Przygotowujemy, niezbędne przy opracowywaniu raportów OOŚ, mapy prezentujące lokalizacje inwestycji na tle form ochrony przyrody a także mapy pozwalające zaplanować działania kompensacyjne.

Wykorzystując różnego rodzaju analizy przestrzenne wykonujemy mapy optymalnych lokalizacji inwestycji takich jak farmy wiatrowe, spalarnie odpadów, składowiska odpadów.

Obszary chronione
Copyright © 2006 Zakład Ochrony Środowiska NATURA. All rights reserved. SUPREMO Strony Internetowe
Ochrona Środowiska
Azbestem