NATURA - Zakład Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska i azbest

Oferta

Środowisko

Europejski Fundusz Społeczny

Ochrona środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GIS - Planowanie przestrzenne

GIS - Planowanie przestrzenne

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Tworzymy zintegrowaną bazę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Baza w zależności od potrzeb i wymagań może zawierać teksty planów, skany rysunków mpzp z nadanymi georeferencjami. Wektoryzujemy również miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wektoryzacja w zależności od potrzeb Zamawiającego może obejmować tylko zasięg planu jak również poszczególne wydzielenia. Daje to niewątpliwie większe możliwości analiz na potrzeby własne a także dostarcza informacji o powierzchni poszczególnych wydzieleń i funkcji wymaganych w różnego rodzaju sprawozdaniach. Baza taka ułatwia i automatyzuje codzienną pracę związaną z wypisami i wyrysami z mpzp a także ze sporządzaniem np. załączników do uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin.

Nadajemy georeferencje rysunkom Studium i Ekofizjografii. Wektoryzujemy poszczególne wydzielenia Studium i informacji zawartych na rysunkach Ekofozjografii.

Sporządzamy również załączniki kartograficzne do uchwał dot. Zarówno miejscowych planów jak i Studium.

Posiadanie danych w postaci GIS powoduje, że proste i przyjemne staje się sprawdzanie przeznaczenia danej działki ewidencyjnej w mpzp czy w Studium a także daje możliwość wykonywania wielu niezbędnych analiz.

Wektoryzacja rysunku mpzp

Rysunek mpzp - raster Rysunek mpzp - raster
Copyright © 2006 Zakład Ochrony Środowiska NATURA. All rights reserved. SUPREMO Strony Internetowe
Ochrona Środowiska
Azbestem