NATURA - Zakład Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska i azbest

Oferta

Środowisko

Europejski Fundusz Społeczny

Ochrona środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gospodarka odpadami

Odpady niebezpieczne

W zakresie gospodarki odpadami sporządzamy następujące opracowania:

 1. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi.
 2. Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 3. Wnioski o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Zgodnie z art. 17. ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania:

 • decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,
 • przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powinien zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczającedo ustalenia zagrożeń jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 2. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianychdo wytwarzania w ciągu roku,
 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznychlub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 4. szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
 5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
Copyright © 2006 Zakład Ochrony Środowiska NATURA. All rights reserved. SUPREMO Strony Internetowe
Ochrona Środowiska
Azbestem