NATURA - Zakład Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska i azbest

Oferta

Środowisko

Europejski Fundusz Społeczny

Ochrona środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Odpady niebezpieczne

Opłaty za korzystanie ze środowiska są jednym z instrumentów finansowych ochrony środowiska. W myśl zasady "zanieczyszczający płaci" opłaty te ponoszą wszyscy, którzy korzystają ze środowiska, poprzez wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobieranie wód podziemnych lub powierzchniowych i składowanie odpadów. Obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych, jeśli osoby te korzystają ze środowiska w zakresie wymagającym pozwolenia.

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska (art. 284-286) do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien rozliczyć się za korzystanie ze środowiska w tym okresie. W tym samym czasie trzeba również przesłać sprawozdania o korzystaniu ze środowiska na odpowiednich formularzach marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Opłatę za korzystanie ze środowiska należy obliczyć i zapłacić wówczas, gdy wyliczona opłata przekracza 400 zł za półrocze. Zwolnienie z opłat nie zwalnia zobowiązku prowadzenia ewidencji o zakresie korzystania ze środowiska.

Obowiązek ustalania i uiszczania opłat jest zasadniczo niezleżny od tego, czy na dany rodzaj korzystania ze środowiska jest wymagane pozwolenie czy inna decyzja administracyjna. Wyjątek dotyczy jedynie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska zależna jest od:

 • ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
 • jakości i ilości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia;
 • od rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości, rodzaju ścieków, a w wypadku wód chłodniczych - od temperatury tych wód;
 • wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe.

Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska określa Rada Ministrów w drodze rozporządzeń.

Zakład Ochrony Środowiska NATURA oferuje prowadzenie ewidencji, naliczanie opłat oraz wykonywanie sprawozdań za:

 • gazy i pyły wprowadzane do powietrza;
 • substancje wprowadzane ze ściekami do wód i do ziemi;
 • wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi;
 • umieszczenia odpadów na składowisku;
 • pobór wody podziemnej;
 • pobór wody powierzchniowej;
 • wody opadowe i roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne,  pochodzące z powierzchni  zanieczyszczonych;
 • wody odprowadzane z obiektów chowu i hodowli ryb.
Copyright © 2006 Zakład Ochrony Środowiska NATURA. All rights reserved. SUPREMO Strony Internetowe
Ochrona Środowiska
Azbestem