NATURA - Zakład Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska i azbest

Oferta

Środowisko

Europejski Fundusz Społeczny

Ochrona środowiska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Azbest

Odpady niebezpieczne

Zgodnie z harmonogramem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r., termin opracowania gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów azbestowych upłynął dnia 31 grudnia 2006 r.

Kontrola NIK oraz Raport z realizacji w latach 2003-2007 „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 marca 2008 r. wykazały niedostateczne tempo działań określonych w Programie. Za jeden z najistotniejszych braków uznano niedostateczną ilość gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, niski stopień zaawansowania prac na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz brak rzetelnych i szczegółowych inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów uchwaliła nowy „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Zapisy POKzA proponują zmiany legislacyjne prowadzące do nałożenia na gminy obowiązku:
  • sporządzania gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  • sporządzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
  • raportowania realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej.

Ponadto POKzA wskazuje właścicieli obiektów i jednostki samorządu terytorialnego jako odpowiedzialnych za:

  • Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej w terminie 2009-2012 r.
  • Aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych, z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest
Tekst Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Zakład Ochrony Środowiska NATURA oferuje wykonanie „Programu usuwania azbestu” dla Gminy, w oparciu o dane własne Gminy lub poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji.

Programu usuwania azbestu” dla Gminy umożliwi opracowanie kosztów zbiórki i utylizacji azbestu, uwzględni harmonogram prac do 2032 r., a także wskaże możliwości pozyskania środków finansowych niezbędnych do wykonania zadania. Ponadto całkowite usunięcie wyrobów azbestowych poprawi warunki życia mieszkańców Gminy oraz stan środowiska przyrodniczego.

Inwentaryzacje przeprowadzane przez nasza firmę są w oparciu o tzw. „spis z natury” i wykonanie własnych pomiarów oraz oględzin każdego obiektu. Sporządzamy „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” oraz określamy stopień pilności dla każdego zinwentaryzowanego obiektu. Wyniki spisu stanowią podstawę budowy przestrzennej bazy danych o wyrobach azbestowych z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej. Zgromadzenie danych w takiej postaci powoduje łatwość generowania różnego rodzaju raportów oraz tworzenia przejrzystych wizualizacji [zróżnicowania ze wzg. na stan, nagromadzenie, rodzaj itp.]

Ponadto dostosowujemy wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, będące w posiadaniu Klienta, na potrzeby ich wizualizacji a także tworzymy przestrzenne bazy danych o wyrobach zawierających azbest. W zależności od posiadanych danych i od potrzeby Klienta możemy zwizualizować zinwentaryzowane dane w postaci obiektowej bądź obszarowej. Uzyskujemy przez to informację o ilościach, rodzaju, stanie wyrobów azbestowych w odniesieniu do poszczególnego budynku bądź obszaru [całej gminy, obrębu, sołectwa]. Dane wizualizujemy również w postaci kartogramów i kartodiagramów. Tak zgromadzone dane umożliwiają w prosty sposób tworzenie różnego rodzaju analiz jak i wizualizacji. Dzięki takim wizualizacjom otrzymujemy przejrzysty obraz nagromadzenia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy a także przestrzenny obraz ich stanu.

inwentaryzacja azbestu inwentaryzacja azbestu inwentaryzacja azbestu inwentaryzacja azbestu inwentaryzacja azbestu inwentaryzacja azbestu
Copyright © 2006 Zakład Ochrony Środowiska NATURA. All rights reserved. SUPREMO Strony Internetowe
Ochrona Środowiska
Azbestem